Vědecká rada GLOBE

Členové Vědecké rady garantují program po odborné stránce a dodávají mu nová témata a badatelské impulzy. Aktivně se tak podílejí na jeho rozvoji.


Členové Vědecké rady

prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Katedra experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Působí jako vedoucí katedry, věnuje se výzkumné činnosti v oblasti problematiky odumírání smrkových porostů. V současné době vyučuje kvantitativní anatomii rostlin, botanickou mikrotechniku a morfologii rostlin atd. Působí jako školitelka doktorandů a diplomantů. Podílela se na řadě vědeckých publikací doma i v zahraničí. V programu GLOBE působí jako poradce v oblasti fenologie a vegetačního pokryvu. Byla členkou  týmu, který ve spolupráci s Univerzitou New Hampshire připravil nové GLOBE protokoly pro studenty zaměřené na koloběh uhlíku.

prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.
Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

Zakladatel a dlouholetý ředitel Centra pro otázky životního prostředí UK. Působil například jako první ministr životního prostředí ČR, senátor, předseda komise OSN pro udržitelný rozvoj, předseda vědeckého výboru Evropské agentury životního prostředí, generální tajemník SCOPE (Scientific Committee on Problems of the Environment) a předseda Českého svazu ochránců přírody. Napsal stovky odborných i popularizačních článků a textů, mezi jinými knihy (Ne)udržitelný rozvoj – ekologie hrozba i naděje (2001) a Podmaněná planeta (2009). Za své celoživotní dílo a úsilí obdržel řadu ocenění. V současné době působí mimo jiné jako předseda dozorčí rady TEREZY.

Rozhovor s Bedřichem Moldanem

prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
Katedra pedologie a ochrany půd České zemědělské univerzity v Praze

Ve své výzkumné činnosti se zabývá především acidifikací lesních půd v horských oblastech, kontaminací půdy rizikovými prvky a zpracováním údajů o půdě pokročilými statistickými a matematickými metodami (pedometrikou). V programu GLOBE spolupracuje v oblasti pedologie a ochrany půdy.

Rozhovor s Lubošem Borůvkou

 

Mgr. Michal Broža

Organizace spojených národů, vedoucí informační kanceláře (UNIC) pro Česko

Dlouhodobě se zabývá otázkami mezinárodních vztahů. Působil i jako konzultant Světové banky a v mírových misích OSN. Vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze a University of Amsterdam v Nizozemsku. Specializuje se na problematiku globální komunikace a globálních megatrendů.

Ing. Karel Lípa
Český hydrometeorologický ústav

Letecký meteorolog, v profesním životě se specializuje zejména na lokální projevy počasí, fotografování a objevování krásy oblaků. S TEREZOU spolupracuje od roku 1993. Rád školám pomáhá určovat typy oblaků či konzultovat projekty zabývající se meteorologií. Spolupracoval na nové metodice Meteorologie a pravidelně se s ním potkáte na GLOBE Games.

doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph. D.
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Ve své výzkumné a pedagogické činnosti se věnuje tématu dlouhodobých změn využití krajiny (Land Use/Land Cover Change), geoinformatice (GIS a dálkový průzkum Země), modelování životního prostředí a regionální geografii. V oblasti družicového výzkumu úzce spolupracuje s Evropskou kosmickou agenturou (ESA) a NASA. Je odborným garantem Vzdělávací kanceláře Evropské vesmírné agentury (ESERO CZ). S programem GLOBE spolupracuje zejména v oblasti dálkového průzkumu Země a jako mentor a hodnotitel GLOBE International Virtual Science Symposium

Ing. Monika Hradilová, Ph.D.

Monika Hradilová vystudovala pedologii na ČZU v Praze. Chce změnit neudržitelné hospodaření na udržitelné a tím zamezit degradaci půdy, podpořit její produkční i mimoprodukční vlastnosti. V Nadaci Partnerství pracuje jako konzultantka pro ochranu půdy v projektu Živá půda. V TEREZE je členkou vědecké rady programu GLOBE. Prostřednictvím projektu Funsoil se snaží komunikovat věci spojené s půdou.

Co říká Monika o programu GLOBE a pedologii?

RNDr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
Katedra experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Věnuje se fyziologii rostlin, zejména reakci dřevin na vnější biotické i abiotické faktory prostředí.
Spoluautorka kapitoly Koloběh uhlíku v projektu Vědě a výzkumu vstříc i materiálů GLOBE manuálu. Podílela se na tvorbě badatelského průvodce projektu Badatelé.cz.

RNDr. Josef Brůna, Ph.D.
Botanický ústav AV ČR v.v.i. Průhonice

Zabývá se  modelováním lesních ekosystémů a studiem vegetace pomocí metod dálkového průzkumu Země. Aktuálně se zaměřuje na monitorování porostů invazních rostlin s využitím bezpilotních letounů doplněné terénním průzkumem, do kterého se mohou zapojit i GLOBE školy - více o projektu Invazní rostliny. S GLOBEm se setkal už na základní škole a od té doby s TEREZOU nepřerušil kontakt. Můžete se s ním potkat na seminářích nebo na GLOBE Games. Josef tvrdí, že "GLOBE je životní styl".

Rozhovor s Josefem Brůnou

RNDr. Naděžda Zíková, Ph.D.
Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Ústav chemických procesů AV ČR

Zabývá se výzkumem atmosférického aerosolu a znečištění atmosféry obecně, nejvíce pak vztahem mezi počasím, klimatem a atmosférickám aerosolem. V poslední době se věnuje také určováním kvality ovzduší a vnitřního prostředí pomocí jednoduchých měřicích zařízení. S programem GLOBE spolupracuje na tématech spojených s meteorologií a znečištěním ovzduší.

Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Katedra fyziky atmosféry Matematicko-fyzikální fakulty UK, Český hydrometeorologický ústav a Česká televize (redakce počasí) 

Profesně se věnuje především synoptické meteorologii  a regionální klimatologii. Jako odborník se účastnil několika setkání GLOBE Games

Prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
Katedra ekologie lesa, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita

Zabývá se ekologií lesa, dynamikou přirozených lesů, managementem lesa a ochranou přírody v lesích. S TEREZOU spolupracuje mimo jiné i při tvorbě metodických materiálů programu Les ve škole.

Katedra ekologie lesa, ČZU

 

 

Ing. Lenka Hájková, Ph.D. 
Český hydrometeorologický ústav

Věnuje se klimatologii, agrometeorologii a v posledních letech zejména fenologii. Má na starosti celorepublikovou fenologickou síť v rámci ČHMÚ. Zároveň spolupracuje s Ústavem výzkumu globální změny AV ČR, kde se účastní různých projektů (např. projekt INTERKLIM). S programem GLOBE spolupracuje na tématech týkajících se fenologie.

Rozhovor s Lenkou Hájkovou.

Ing. Michal Plundra

Zahradník, permakulturní designer a lektor volnočasových aktivit.

Studia Zahradní tvorby a Aplikované ekologie na ČZU se znaží propojit v praxi jak při samotné tvorbě zahrad tak formou workshopů, kurzů a kroužků ve spolupráci s organizaceni jako jsou Stanice přírodovědců DDM h.l.m. Prahy, komunitní zahrady KOKOZA, Prima receptář, Permakultura.cs.

S TEREZOU spolupracoval na tématu roku Zahradní bomba.

Jan Spratek

Planetárium Praha

Od mládí se zajímá o vesmír a vše, co je s ním spojeno. Jako popularizátor kosmických aktivit nyní působí v Planetáriu Praha, kde vyvíjí a vede výukové programy, které přibližují veřejnosti vesmír a kosmické technologie.

Doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.

Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci

Ve své výzkumné činnosti se zabývá mikrobiální ekologií vod, zejména otázkami spojenými s koloběhem organického uhlíku a produkcí metanu, v pedagogické a veřejné činnosti se pak zaměřuje na problematiku ekologie, managementu a ochrany vodních ekosystémů, včetně dopadů klimatických změn na hospodaření s vodou v naší krajině.


Jste vědec, věnujete se zkoumání přírody či životního prostředí a chtěl byste s GLOBE spolupracovat? Kontaktujte nás.